Положення про постійні комісії Розівської селищної ради


 

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Розівського району Запорізької області

Перша сесія  сьомого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

10.11.2015

смт. Розівка

№ 5

 

 

 

Про Положення про постійні комісії Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

 

 

         

 

 

 

Відповідно до статтей 26, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні “  Розівська селищна рада  в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Положення про постійні комісії Розівської  селищної ради Розівського району Запорізької області (додається ).

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  Щербаня О.М.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 О.М.Щербань

 

                                                                                                                Затверджено

                                                    рішення селищної ради

від 10.11.2015 р. №5 

                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Розівської   селищної ради сьомого скликання

 

I. Загальні положення.

              Постійні  комісії   селищної ради  є органами  селищної ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень  селищної ради, її виконавчого комітету.

              Постійні комісії  селищної ради обираються селищною радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії. Протягом терміну своїх повноважень селищна рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

              Депутат  селищної ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати  селищної ради працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.

              До  складу  постійних  комісій   селищної ради не  можуть   бути   обрані селищний голова, секретар   селищної ради.

              Постійні комісії здійснюють свою діяльність з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики.

 

II. Повноваження постійних комісій

             Постійні   комісії   селищної ради за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд  селищної ради,  розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями.

           Постійні  комісії  селищної ради за дорученням  селищної ради, селищного   голови,  секретаря селищної ради  або  за  власною ініціативою вивчають  діяльність   підзвітних   і   підконтрольних   селищній раді   та виконавчому  комітету  селищної ради  органів,  а також з питань, віднесених до відання  селищної ради,   підприємств,   установ  та організацій,  їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та   їх   посадових   осіб,   подають  за  результатами  перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а в необхідних випадках  - на  розгляд  ради  або  виконавчого комітету  селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень  селищної ради,  виконавчого комітету  селищної ради.

          Постійні комісії  селищної ради у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

Повноваження постійної комісії з  депутатської діяльності та етики,

 соціально-культурних питань

         Комісія готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, виконання ними рішень ради та її органів, здійснює контроль за виконанням Регламенту та рішень  селищної ради.

         Попередньо розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень депутата  селищної ради у порядку, встановленому законом.

         Комісія координує співпрацю засобів масової  інформації з селищною радою, виконавчим комітетом, підприємствами і установами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями.

         Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм,  а також звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

        Здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку .

        Розглядає пропозиції про надання допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям громади за рахунок коштів місцевого бюджету або інших коштів та виносить питання на розгляд сесії.

         Комісія сприяє забезпеченню здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створенню необхідних умов для діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

         Сприяє створенню умов для розвитку культури, забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, збереженню та використанню культурного надбання,  створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

        Комісія розглядає пропозиції що вносяться на розгляд ради щодо зміцнення законності та правопорядку

 

Повноваження постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку,

та регуляторної політики

        Комісія попередньо розглядає проекти місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті, утворення цільових фондів, а також звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

       Здійснює контроль за виконанням бюджету, розробляє план заходів по наповненню доходної частини селищного бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду за його наявності.

        Бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

        Попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності.

         На Комісію покладаються повноваження щодо підготовки та надання експертних висновків відносно проектів регуляторних актів, комісія також виконує повноваження відповідальної комісії  у здійсненні державної  регуляторної політики.

 

Повноваження постійної комісії з питань житлово-комунального господарства

 та комунальної власності

         Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань розвитку житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності  та організації благоустрою населених пунктів.

         Сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в громадських місцях.

          Розглядає пропозиції щодо місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови, будівництва і реконструкції об’єктів населених пунктів, іншу містобудівну документацію. Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

          Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, ефективного управління комунальним майном; розглядає пропозиції щодо порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності.

         Розглядає пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності.

         

Повноваження постійної комісії з питань благоустрою, сільського господарства, земельних відносин

         Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

         Попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

         Контроль за дотриманням рішень ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

         Здійснення інших заходів, що пов'язані з упорядкуванням вирішення земельних питань у селища.

         Розглядає звернення громадян із земельних питань

 

III. Організація роботи постійних комісій

         Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії, який обирається радою на її засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією сільського голови.

 

1.Голова комісії

           Голова комісії:

- скликає і веде засідання комісії,

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців,

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії,

інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

         Голови постійних комісій здійснюють перспективне (на один рік) планування робочої комісії. План роботи погоджується селищним  головою.

         Спільні засідання постійних комісій проводять їх головами за домовленістю між собою. Висновки та рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

         У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

2. Заступник голови комісії

          Заступник голови комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

          Заступник голови комісії :

- надає допомогу голові у організації роботи комісії, а за відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин здійснює повноваження голови комісії;

- здійснює контроль за виконання висновків і рекомендацій комісії;

узагальнює матеріали для розгляду питань на засіданні комісії.

 

3. Секретар постійної комісії

          Секретар постійної комісії обирається із членів комісії на її першому організаційномузасіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

          Секретар комісії:

- надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

- за відсутністю голови комісії та його заступників скликає та головує на засіданні комісії;

- складає і підписує протоколи засідань комісії;

- забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;

- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

- контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

- контролює виконання планів роботи постійної комісії.

 

4. Члени постійних комісій

          Члени постійних комісій обираються радою на строк її повноважень.

          Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійних комісій будь – якого питання, що належить до їх відання;

- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків (пропозиція члена постійної комісії, на його вимогу, повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії);

- викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

         Члени постійних комісій зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях постійної комісії та їх підкомісій, до складу яких вони входять;

- брати участь у роботі постійних комісій;

- дотримуватись порядку на засіданнях постійної комісій;

- виконувати доручення, визначені головою постійної комісії або рішеннями постійної комісії ради;

- інформувати комісію про результати виконання доручень постійних комісій.

 

5. Спільні засідання комісій

          Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися на спільних засіданнях цих комісій. Протоколи (висновки і рекомендації), прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами та секретарями відповідних постійних комісій.

6. Організація засідань постійної комісії

          Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються за необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина депутатів від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені особи. Депутат ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він свою поведінкою перешкоджає її роботі. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях може проводитися розгляд питань, що належать до їх компетенції. Засідання протоколюються.

          Для проведення засідань постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим ніж половина загального складу постійної комісії. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення.

         У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, час проведення;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених, які виступили під час обговорення, та короткий зміст їх виступів;

- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

- результати голосування з питань денного, у тому числі поіменне, якщо таке проводилося;

- прийняті рішення, рекомендації, висновки.

        Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата ради надаються для ознайомлення.

         Засідання постійної комісії скликає голова комісії відповідно до затвердженого плану роботи за дорученням ради або за власною ініціативою, але не рідше одного разу на квартал.

         План роботи постійних комісій складається головою комісії, заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

        Додатково до порядку денного можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.

        За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації, зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.

        Оприлюднення відповідних документів постійних комісій здійснюється за рішенням цих комісій (про що обов’язково зазначається в документі) та за погодженням із сільським головою.

         Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результат розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. За результатами засідання ці особи підписують відповідні рішення комісії та протоколи.

 

 

Секретар селищної ради                                                                                   Л.Г.Денисенко

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@