Селищна рада

Положення про постійні комісії Розівської селищної ради


 

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Розівського району Запорізької області

перша сесія  

сьомого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

 

   12.07.2019

смт. Розівка

№ 7

 

 

 

Про   затвердження   Положення

про постійні комісії Розівської

селищної ради

 

 

 

 

Відповідно до ст. 26 та ст. 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, для забезпечення належного виконання повноважень селищною радою та її виконавчим комітетом, дотримання попередньої підготовки та розгляду питань здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, Розівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Положення про постійні комісії Розівської селищної ради згідно з Додатком до даного рішення.

 

2.Контроль за дотриманням даного рішення покласти на секретаря ради.

 

 

Селищний голова                                                                 С. НЕСТЕРЕНКО

 

  

                      

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                    рішення селищної ради

від 12.07.2019 р. №7

                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Розівської   селищної ради сьомого скликання

 

I. Загальні положення.

              Постійні  комісії   селищної ради  є органами  селищної ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення, попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету.

              Постійні комісії  селищної ради обираються селищною радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень селищна рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

              Депутат  селищної ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати  селищної ради працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.

              До  складу  постійних  комісій   селищної ради не  можуть   бути   обрані селищний голова, секретар   селищної ради.

              Постійні комісії здійснюють свою діяльність з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики.

 

II. Повноваження постійних комісій

             Постійні   комісії   селищної ради за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають    проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд  селищної ради,  розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями.

           Постійні  комісії  селищної ради за дорученням  селищної ради, селищного   голови,  секретаря селищної ради  або  за власною ініціативою вивчають  діяльність   підзвітних   і   підконтрольних   селищній раді   та виконавчому  комітету  селищної ради  органів,  а також з питань, віднесених до відання  селищної ради,   підприємств,   установ  та організацій,  їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та   їх   посадових   осіб,   подають  за  результатами  перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а в необхідних випадках  - на  розгляд  ради  або  виконавчого комітету  селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень  селищної ради,  виконавчого комітету  селищної ради.

          Постійні комісії  селищної ради у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

            Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. У випадку, якщо питання належить до вітання кількох комісій, а також у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей, щодо належності питання тій, чи іншій комісії, таке питання вноситься на розгляд кожної з цих комісій. Також будь-яке питання сесії, звернення громадян, вивчення діяльності підприємств, установ, організацій, органів влади, контролю за виконанням рішення ради та її виконавчого комітету може вноситись за заявою членів постійної комісії на розгляд будь-якої з постійних комісій незалежно від функціональної спрямованості.

 

 

III. Організація роботи постійних комісій

         Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії, який обирається радою на її засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією сільського голови.

 

1.Голова комісії

           Голова комісії:

- скликає і веде засідання комісії,

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців,

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії,

інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

         Голови постійних комісій здійснюють перспективне (на один рік) планування робочої комісії. План роботи погоджується селищним  головою.

         Спільні засідання постійних комісій проводять їх головами за домовленістю між собою. Висновки та рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

         У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

2. Заступник голови комісії

          Заступник голови комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

          Заступник голови комісії :

- надає допомогу голові у організації роботи комісії, а за відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин здійснює повноваження голови комісії;

- здійснює контроль за виконання висновків і рекомендацій комісії;

узагальнює матеріали для розгляду питань на засіданні комісії.

 

3. Секретар постійної комісії

          Секретар постійної комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

          Секретар комісії:

- надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

- за відсутністю голови комісії та його заступників скликає та головує на засіданні комісії;

- складає і підписує протоколи засідань комісії;

- забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;

- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

- контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

- контролює виконання планів роботи постійної комісії.

 

4. Члени постійних комісій

          Члени постійних комісій обираються радою на строк її повноважень.

          Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійних комісій будь – якого питання, що належить до їх відання;

- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків (пропозиція члена постійної комісії, на його вимогу, повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії);

- викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

         Члени постійних комісій зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях постійної комісії та їх підкомісій, до складу яких вони входять;

- брати участь у роботі постійних комісій;

- дотримуватись порядку на засіданнях постійної комісій;

- виконувати доручення, визначені головою постійної комісії або рішеннями постійної комісії ради;

- інформувати комісію про результати виконання доручень постійних комісій.

 

5. Спільні засідання комісій

          Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися на спільних засіданнях цих комісій. Протоколи (висновки і рекомендації), прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами та секретарями відповідних постійних комісій.

6. Організація засідань постійної комісії

          Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються за необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина депутатів від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені особи. Депутат ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він свою поведінкою перешкоджає її роботі. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях може проводитися розгляд питань, що належать до їх компетенції. Засідання протоколюються.

          Для проведення засідань постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим ніж половина загального складу постійної комісії. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення.

         У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, час проведення;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених, які виступили під час обговорення, та короткий зміст їх виступів;

- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

- результати голосування з питань денного, у тому числі поіменне, якщо таке проводилося;

- прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 При проведенні засідання комісії ведеться протокол. Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений протягом одного робочого дня від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження

        Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата ради надаються для ознайомлення.

 Право ухвального голосу мають члени комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу постійної комісії. Процедурні рішення приймаються, як правило, більшістю від присутніх членів комісії.

Депутат місцевої ради, який не є членом постійної комісії, а також голова місцевої адміністрації, голова ради, його заступники, керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ та організацій, народні депутати України та їх помічники мають право дорадчого голосу на засіданні комісії.

         Засідання постійної комісії скликає голова комісії відповідно до затвердженого плану роботи за дорученням ради або за власною ініціативою, але не рідше одного разу на квартал.

         План роботи постійних комісій складається головою комісії, заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

        Додатково до порядку денного можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.

        За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та готують проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі його відсутності заступником або секретарем.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Якщо комісією не визначено строк для розгляду рекомендації, то вважається, що тривалість такого строку 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій відповідним адресатом.

         Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року наступного за звітним. До звіту повинна бути включена статистична інформація:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до уваги звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії та необхідність її подальшого існування. Рада також обговорює ефективність діяльності голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та Положення про постійні комісії; також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

            Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на апарат ради та голову комісії. На засідання постійних комісій обов’язково запрошуються представники преси шляхом розсилання електронною поштою працівниками апарату ради відповідного анонсу, який надсилається не пізніше як за 1 день до засідання комісії, а у випадку проведення термінових засідань – невідкладно, одночасно із повідомленням членів комісії про невідкладне засідання.

Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється відділом апарату ради. Для роботи постійної комісії виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

 

 

Секретар селищної ради                                                                       В.І. Поворозник                                                               

 

 


 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@