РЕГЛАМЕНТ Розівської селищної ради

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                       рішення селищної ради

                                                                                                                       від 27 серпня  2019  № 1 

 РЕГЛАМЕНТ

 Розівської селищної ради

Розівського району Запорізької області

ЗМІСТ

РОЗДІЛI. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Скликання сесії селищної ради

2.Підготовка питань на розгляд сесії селищної ради

3. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

4. Порядок роботи сесії селищної ради

5. Повноваження головуючого на пленарному засіданні

6. Ведення пленарних засідань сесії    

7. Рішення ради.

8. Порядок проведення таємного голосування

9. Дисципліна та етика пленарних засідань

10. Протоколювання сесії 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ДЕПУТАТ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

  

РОЗДІЛ IV. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ ТА ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ  

 

РОЗДІЛ V.ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ

 

РОЗДІЛ VI. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

  

РОЗДІЛ VII. СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ   

 

РОЗДІЛ VIII. ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ  ОРГАНІВ

 

РОЗДІЛ IX. КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ X. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ XI. ФОРМУВАННЯ ВІДДІЛІВ, УПРАВЛІНЬ ТА ІНШИХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ XII. ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ XIII. СТАРОСТА

 

РОЗДІЛ XIV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Розівська селищна рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Розівську селищну об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Селищна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і наділяється Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Порядок діяльності     Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Регламент роботи селищної ради (далі – Регламент ) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення сесій, повноваження селищного голови, секретаря ради, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, а також виконавчого комітету і посадових осіб та органів ради у здійсненні радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”таіншими  законами.

Зміни та доповнення до регламенту вносяться селищною радою за пропозицією голови, постійнихкомісійтадепутатівселищноїради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діявупопередньомускликанні.

 

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим до виконання всіма депутатами, селищним головою, секретарем селищної ради та заступниками селищного голови, а також іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання та проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб ради.

 

Стаття 3. Селищна рада складається з 26 депутатів, обраних виборцями об’єднаної територіальної громади згідно із Законом України „Про місцеві вибори ”. Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому  законом порядку.

Строк повноважень селищної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Повноваження селищної ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, розпочинаються в перший день проголошення головою територіальної виборчої комісії про результати виборів і закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

Припинення повноважень селищної ради має наслідком припинення повноважень депутатів селищної ради.

 

Стаття 4. Свої повноваження селищна рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективного вільного обговорення і вирішення питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб. 

 

Стаття 5. Робота селищної ради ведеться планово. Плани роботи селищної ради складаються з врахуванням пропозицій селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів селищної ради і затверджуються рішенням ради. План пленарних засідань ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Розівської селищної ради.

 

Стаття 6. Селищна рада є юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 

 

Стаття 7. Селищна рада, її органи, депутати та посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На вимогу ради, її органів та посадових осіб, керівники розташованих або зареєстрованих на території Розівської селищної громади підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на сесію ради або засідання цих органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

 

Стаття 8. Сесії ради проводяться гласно з забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством.

Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту. Відкритість та гласність роботи ради, її постійних комісії реалізується шляхом публікації її рішень на офіційному сайті ради та у інший визначений радою спосіб.

 

Стаття 9. До повноважень селищної ради належать повноваження, визначені статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру селищному голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування, селищного голови, старост;

19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

20) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

22) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

23) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

24) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

25) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

26) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

27) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

28) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Розівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

29) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням селищної ради;

30) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

32) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

33) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

34) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

35) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

36) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

37) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

38) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

39) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

40) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

41) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

42) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

43) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним законодавством;

44) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

45) затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

46) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

47) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

48) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

49) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

50) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів;

51) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

52) виключно на пленарних засіданнях селищної ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", вирішуються такі питання: - утворення старостинських округів;- затвердження Положення про старосту;- прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

53) селищна рада здійснює інші повноваження, віднесені до її відання Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

 

  

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

 

1. Скликання сесії селищної ради

 

Стаття 10. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія селищної ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

 

Стаття 11. Першу сесію новообраної селищної ради скликає селищна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів селищної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

 

Стаття 12. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії селищної ради та з питань, які передбачається внести на її розгляд, територіальною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів селищної ради.

 

Стаття 13. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова селищної виборчої комісії, що інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови.

З моменту визнання повноважень селищного голови він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог чинного законодавства та регламенту ради.

У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради

 

Стаття 14. Наступні сесії скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

 

Стаття 15. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

 

Стаття 16. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету селищної ради.

 

Стаття 17. У разі якщо селищний голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 16, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

 

Стаття 18. Рішення про скликання сесії приймається селищним головою або секретарем селищної ради у формі розпорядження.

 

Стаття 19. Повідомлення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення  та оприлюднюється в Розівській районній газеті «Роз-інформ» (коротко: час , місце та перелік основних питань) та/або на офіційному веб-сайті селищної ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.

 

Стаття 20. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії  ради, підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

Рішення про скликання позачергової сесії  селищної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

 

2. Підготовка питань на розгляд сесії селищної ради

 

Стаття 21. На пленарних засіданнях селищної ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. 

 

Стаття 22. Питання на розгляд селищної ради можуть вносити селищний голова, виконавчий комітет, постійні комісії, депутати селищної ради, загальні збори громадян.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Стаття 23. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії, не пізніше як за 20 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію. Проекти рішень, внесені після прийняття селищним головою розпорядження про скликання сесії або під час чергової сесії можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням селищної ради.

 

Стаття 24. Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення селищної ради по кожному питанню і короткою пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення. 

 

Стаття 25. Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії подаються не пізніше ніж за три дні до засідань постійних комісій і попередньо розглядаються на постійних комісіях селищної ради з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій. Остаточно порядок денний сесії затверджується селищною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх н асесії.

 

Стаття 26. Проект рішення селищної ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд селищної ради узгоджується особами, які готували проект рішення, заступником селищного голови (по напрямках роботи), секретарем селищної ради та начальником юридичного відділу селищної ради.

Проекти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, подаються та розглядаються у порядку, передбаченому статтями 75 та 76 Бюджетного кодексу України.У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту.

 

Стаття 27. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд селищної ради, доводяться до відома депутатів не пізніше як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

 

 

 

3. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

 

Стаття28.Селищна   рада  затверджує   плани   діяльності,з   підготовки   проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше  15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються  не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

Стаття 29. Розробник проекту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту на пізніше п’яти  днів після повідомлення про оприлюднення. Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських, слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акту.

 

Стаття 30. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.Одержані пропозиції підлягають обов'язковому розгляду розробником протягом 10 днів.

 

Стаття 31. На підставі аналізу регуляторного впливу та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань відповідальна постійна комісія селищної ради у 20-денний    строк    забезпечує    підготовку    експертного    висновку    щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

На підставі проекту регуляторного акту, аналізу регуляторного впливу та експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту у селищній раді (далі - головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

 

Стаття 32. Проект регуляторного акту розглядається на найближчій черговій сесії після отримання експертних висновків постійної комісії.

Регуляторний  акт  оприлюднюється  не  пізніше  10  днів   після  його прийняття на сесії селищної ради.

 

Стаття 33. Стосовно кожного регуляторного акту здійснюєтеся відстеження його результативності в порядку, передбаченому "Методикою відстеження результативності  регуляторного акту,   затвердженою   постановою  Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №  308.

Строк, виконання заходів з відстеження не може бути більше ніж 45 робочих днів.

За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін після підписання цього звіту.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідної постійної комісії селищної ради.

 

Стаття 34. Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється напідставі аналізу звіту в порядку визначеному: Законом України ""Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Стаття 35. Селищна рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами селищної ради.

Відповідальна постійна комісія селищної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної політики.

Щорічний звіт оприлюднюються шляхом його опублікування в друкованих засобах-масової інформації ради

 

Стаття 36. Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

 

 4. Порядок роботи сесії селищної ради

 

Стаття 37. Відкриття та закриття сесії ради

      -   Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання Депутат зобов’язаний поінформувати секретаря або голову ради та вказати відповідні причини;

      - Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із вказанням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин;

      -  При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття сесії  виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних засідань зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України.

      -  Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

      -   Сесії селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадку його відсутності – секретар селищної ради. 

        - За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або за списком, відкритим голосуванням з числа депутатів ради (окрім голови селищної ради, заступника селищної ради, секретаря селищної ради) обирається секретар пленарного засідання з числа депутатів ради.

 

Стаття 38. Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії. 

         За пропозиції головуючого, рекомендаціями постійно діючих комісій ради питання, проекти рішень  можуть включатися до пакетного голосування та затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.

 

Стаття 39. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання. На початку та в кінці кожної сесії селищної ради звучить Гімн України.

 Пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

Рада проводить пленарні засідання у актовій залі за адресою: смт.Розівка, вул Каштанова, 14.  Пленарні засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку.

Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

На початку засідання відводиться до 10 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.

Наприкінці засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії в розділі «Різне».

 

Стаття 40. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради.

Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Стаття 41. Напочатку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем ради (секретарем сесії). Для підрахунку голосів при проведенні відкритого голосування селищна рада обирає лічильну групу у складі 2 осіб з числа депутатів. 

 

Статя 42. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

 

Стаття 43. Відкрите поіменне голосування здійснюється:

- шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування один член лічільної комісії оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів, депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”, результати поіменного голосування фіксуються іншим членом лічільної комісії. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються результати поіменного голосування в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

 

Стаття 44. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань постійних комісій ради, депутатських груп та фракцій, запрошення посадових осіб підприємств, установ, організацій тощо.

На сесії можуть бути присутні представники державних органів, органів самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, а також інші особи.

Особи, які виявили бажання взяти участь у роботі сесії, пред’являють секретарю селищної ради, документ, що посвідчує їхню особу.Помічники-консультанти депутатів районної, обласної ради та народних депутатів України допускаються на сесію селищної ради при пред'явленні ними відповідних посвідчень. Для осіб, які виявили бажання взяти участь у роботі сесії в залі пленарних засідань ради, відводяться спеціальні місця.

Особи, які виявили бажання взяти участь у пленарному засіданні селищної ради, не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які проявляються оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і виконувати пропозиції та вимоги головуючого. Присутні та запрошені особи не мають права перешкоджати роботі сесії, вони зобов’язані утримуватися від вирішення того чи іншого питання, яке включено до порядку денного. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії та підтримки депутатів ради можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань шляхом процедурного голосування. Присутні та запрошені особи мають право виступу по розгляду безпосередньо їх питання (звернення, заяви, пропозиції, скарги).

На сесії ради як депутатам, так і запрошеним не дозволяється користуватися мобільними телефонами. 

Селищний голова сприяє висвітленню діяльності селищної ради, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів в засобах масової інформації відповідно до чинного законодавства. Висвітлення діяльності селищної ради здійснюється на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет.

 

 

5. Повноваження головуючого на пленарному засіданні 

 

Стаття 45. Повноваження головуючого.

 Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання;

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

 

 

6. Ведення пленарних засідань сесії

 

Стаття 46. Головуючий на пленарному засіданні ради відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова селищної ради, окрім випадків визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У разі відсутності голови ради або немотивованої відмови голови ради скликати сесію, її скликає та веде секретар ради.

У разі вакантності посад голови ради та секретаря ради або немотивованої відмови голови ради та секретаря ради скликати сесію протягом двох тижнів, сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету, постійної комісії. В цьому випадку за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, її відкриває один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого у дебатах на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншому депутату.

 

Стаття 47. Сесії ради ведуться державною мовою.

 

Стаття 48. Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим.

Головуючий на засіданні надає слово для участі в дебатах у порядку оголошення депутатом про такий намір шляхом піднімання руки.      В необхідних випадках за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Черговість права на виступи при обмеженні часу для обговорення повинна враховувати таку послідовність: виступи по одному депутату від постійних комісій, виступи по одному депутату від фракцій, виступи по одному депутату від депутатських груп. 

Виступи проводяться, як правило, з трибуни, а за згодою головуючого – із залу.

 

Стаття 49. Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів.

Передача права на виступ до іншої особи не допускається. Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на питання та для роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою.

Селищний голова, секретар ради мають право взяти слово у будь-який час. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується. 

 

Стаття 50. Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому питанню не надається. 

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений. Якщо виступаючий відхилився від обговореної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговореного питання. Якщо виступаючий продовжуєвисловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування.

 

Стаття 51. Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно.

 

Стаття 52. Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням селищної ради. Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

 

Стаття 53. Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово. 

 

Стаття 54. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів селищної ради з короткими заявами та повідомленнями (різне). Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним не приймаються. 

 

Стаття 55. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії селищної ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради. 

 

Стаття 56. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії селищної ради, розглядаються селищною радою в порядку, передбаченому Законом України „Про звернення громадян ”. 

 

Стаття 57. У необхідних випадках для доопрацювання проектів рішень з врахуванням виступів при обговоренні питань, пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратись редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються відповідні спеціалісти. Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються редакційній комісії в письмовій формі. 

 

Стаття 58. Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

 

Стаття 59. Порядок голосування та прийняття рішення Ради

1)      Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

- проект рішення ставиться на голосування за основу;

- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;

- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

2)      Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу, за відсутності мовчазної згоди Ради. Голосування за основу і в цілому можливе виключно у випадку, коли на заклик головуючого: „Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в цілому?”, не надійшло жодного заперечення депутатів.

3)      У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

4)      Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

5)      У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.

6)      Головуючий на засіданні може поставити на голосування Ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається Радою без обговорення.

7)      Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому.

8)      Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).

9)      Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

10)    Депутат голосує особисто. Депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

11)    Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

12)    Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, Секретаря Ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням Ради, проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проект рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими.

13)    У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням Ради.

14)    Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи Ради, спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради.

15)    Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата місцевої ради, голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така інформація надається за будь-який період. Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) із зазначенням персональної позиції кожного депутата розміщуються на офіційному веб-сайті ради у день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

Стаття 60. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у селищного голови, секретаря селищної ради, депутатів селищної ради, вони не мають право брати участь у прийнятті цього рішення селищною радою. Заява про конфлікт інтересів голови селищної ради, секретаря селищної ради, заступників голови, депутатів селищної ради заноситься в протокол сесії селищної ради.

 

 

 

7. Рішення ради.

 

 

Стаття 61. Рішення ради:

1)      На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

- рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

- доручення - рішення Ради, що стосується органу чи посадової особи Ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

- звернення - рішення Ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви - рішення Ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;

- процедурне рішення - рішення, прийняте Радою з процедурних питань.

2)      Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 14 депутатів або 13 депутатів і    голова. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

3)      Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття Радою рішення    голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою ветування (частина 4 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні).

4)      Якщо рішення було ветовано, то рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на пленарному засіданні цієї ж сесії ради. Про зупинення прийнятого радою рішення голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення головою розпорядження про зупинення рішення Ради. Якщо Рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального  складу Ради, воно набирає чинності та голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно;

5)      Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням Ради індивідуальної дії, зокрема у випадку прийняття відмовного рішення Ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд Ради після скасування попереднього відмовного рішення Ради в судовому порядку.

6)    Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.Акти ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього Регламенту.

7)     Рішення селищної ради підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті селищної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.Результати відкритого поіменного голосування розміщуються на офіційному веб-сайті в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

8)  Рішення селищної ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і при необхідності оприлюднюються. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

9 Рішення селищної ради, прийняті у межах її компетенції є обов’язковим для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території селищної ради, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території селищної ради. 

Рішення селищної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Закону України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

 

Стаття 62. Рішення ради з процедурних питань

1)      Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення;

2)      Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради;

3)      Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

- Затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного;

-  Про повторне голосування та переголосування;

-  Про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

-  Про терміновість питань порядку денного;

-  Про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

-  Про визначення способу проведення голосування;

-  Про поіменне (в т.ч. шляхом оголошення позиції) голосування;

-  Про утворення редакційної комісії, затвердження їх складу та ухвалених ними рішень;

-  Про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

-  Про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;

-  Про надання додаткового часу для виступу;

-  Про зміну черговості виступів;

-  Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

-  Про форму бюлетеня для таємного голосування;

-  Про перерахунок голосів під час голосування шляхом підняття руки або таємного голосування;

- Про взяття інформації лічильної комісії до відома;

-  Про обговорення відповіді на депутатський запит;

-  Про застосування заходів впливу за порушення вимог регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні ради, її органів.

4)      При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення.

5)      Процедурне рішення приймається, як правило, більшістю присутніх на засіданні Ради депутатів

.

 

8. Порядок проведення таємного голосування

 

Стаття 63. З визначених радою питань може проводитись таємне голосування. Рішення про проведення таємного голосування приймаються більшістю голосів від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Стаття 64. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

 

Стаття 65. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів її складу.

 

Стаття 66. Бюлетені для таємного голосування виготовляються апаратом ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості. 

 

Стаття 67. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту, про що голова лічильної комісії інформує депутатів. 

 

Стаття 68. Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановленнявиборчої скриньки визначає лічильна комісія.

 

Стаття 69. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по вирішенню питання, що розглядається.

 

Стаття 70. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис. 

 

Стаття 71. Депутат користується правом одного голосу. Голосування проходить у кабіні для таємного голосування.

 

Стаття 72. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі в голосуванні.

 

Стаття 73. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

 

Стаття 74. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. По доповіді лічильної комісії селищна рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

 

Стаття 75. При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

 

 

9.Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 76. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Депутат, на адресу якого були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

Головуючий на засіданні надає слово для репліки депутату відразу після звернення.

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

 

Стаття 77. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

 

Стаття 78. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави­нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

 

 

 

10. Протоколювання сесії

 

Стаття 79. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

1. Засідання Ради протоколюються секретарем  ради (секретарем засідання при вілсутності секретаря ради). У протоколі фіксуються:

- день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

- прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

- питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

- назви і редакції документів, розповсюджених відділом секретаріату Ради серед депутатів на засіданні Ради ( як додаток до протоколу);

- перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

- зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

- заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

- рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

- запити депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

- повідомлення (як додатки до протоколу);

 

Стаття 80. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або відеофіксація пленарного засідання ради.

 

Стаття 81. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.

         Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

         Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.

Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 82. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами.

 

Стаття 83. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії селищної ради підсумків виборів та закінчуються в день першої сесії селищної ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 

Стаття 84. Депутату селищної ради видається депутатське посвідчення встановленої форми за підписом селищного голови.

 

Стаття 85. Депутат як повноважний член селищної ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, селищною радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 86. Депутати селищної ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань, які вносяться на розгляд селищної ради і вносять свої пропозиції на розгляд ради або у відповідну постійну комісію.

 

Стаття 87. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

 

Стаття 88. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 

Стаття 89. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 90. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 

Стаття 91. Депутат має право звернутися із запитом до селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селищної ради. 

 

Стаття 92. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

Стаття 93. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

 

Стаття 94. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 

Стаття 95. Депутат селищної ради періодично, але не менше, як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутата місцевої ради», іншими законами.

 

 

РОЗДІЛIV.ДЕПУТАТСЬКИЙЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕЗВЕРНЕННЯ ТАДЕПУТАТСЬКЕЗАПИТАННЯ

 

Стаття 96. Депутатське звернення - викладена письмово вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення повинно бути розглянуто у десятиденний строкта на нього повинна бути надана відповідь, а в разі необхідності додатковоговивчення чи перевірки відповідь надається депутату не пізніш як у місячнийстрок.Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомитипро це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, повинні йому повідомити заздалегідь, але не пізніш як за п'ять календарних днів.Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

 

Стаття 97. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території селищної рад

Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні селищної ради.Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата селищної ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запиту разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

Стаття 98. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

 

V.ДЕПУТАТСЬКІГРУПИ, ФРАКЦІЇ

 

Стаття 99. Депутати селищної радина основі єдності політичних поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції.

До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції.

Для реєстрації депутатської фракції секретарю селищної ради подаються наступні документи:- заява (повідомлення) про реєстрацію депутатської фракції подана на ім’я селищного голови;- витяг з протоколу засідання депутатів щодо створення депутатськоїфракції і обрання керівника фракції;Після надходження матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні селищної ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, керівника фракції.

Забезпечення умов для діяльності депутатських фракцій у раді в межах їх повноважень, визначених Регламентом, покладається на голову селищної ради.

 

Стаття 100. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень щодо вирішення конкретних проблем депутати селищної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Депутати об’єднуються в депутатські групи за єдністю територій, на яких вони проживають або працюють, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як із п’яти депутатів селищної ради. Депутати селищної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень селищної ради.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.З метою підвищення ефективності роботи ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи голови ради може утворюватися погоджувальна рада депутатських груп та фракцій.До складу погоджувальної ради депутатських груп та фракцій входять селищний голова та керівники депутатських груп та фракцій з правом ухвального голосу. Уроботі погоджувальної ради депутатських груп та фракцій можуть брати участь голови постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій селищний голова. У разі його відсутності на засіданнях головує секретар селищної ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів ради.

Рішення погоджувальної ради депутатських груп, фракцій мають рекомендаційний характер.

 

Стаття 101. Діяльність депутатських груп припиняється:

- в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом кількість депутатів;

- при прийнятті депутатами, що входять до складу групи, відповідного рішення;

- після закінчення строку повноважень селищної ради.

 

Стаття 102. Депутатські фракції, групи мають право:

1. На пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях ради;

2. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради; 

3. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та їх втілення несе сформована більшість ради;

4. Здійснювати інші права, передбачені законами України. Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад». Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.

 

 

РОЗДІЛ VI. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

 

 

Стаття 103.Голова ради є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади. Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

 Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 104. У разі звільнення з посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради, крім випадків дострокового припинення повноважень селищного голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.

 

Стаття 105. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови.

 

Стаття 106. Селищний голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організує в межах, визначених цим Законом, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- представляє об’єднану територіальну громаду, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

- веде особистий прийом громадян;- забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

Стаття 107. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Селищний голова щорічно звітує селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

 

Стаття 108. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

 

VII.СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 109. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно селищного голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради відповідний селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

 

Стаття 110. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

Стаття 111. Секретар селищної ради у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови:

-скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

- веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

- за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 

Стаття 112. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.

 

 

VIII. ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВОКОНАВЧИХ  ОРГАНІВ

 

Стаття 113. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органупризначається шляхом затвердження відповідною радою та є посадовою особою місцевого самоврядування.

 

Стаття 114. Кандидатуру заступника голови вносить на розгляд ради селищний голова.

Унесена на розгляд ради кандидатура заступника селищного голови обговорюються в постійних комісіях, які готують щодо кандидатури вмотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

 

Стаття 115. Якщо запропонована селищним головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова на черговій сесії представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення та голосування.

 

Стаття 116. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради підпорядковується безпосередньо селищному голові, а у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування» - секретарю ради.

 

Стаття 117. Заступник селищного голови в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 118. Звільняється з посади заступника селищного голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, Законами про боротьбу з корупцією», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Питання про звільнення із займаної посади заступника голови підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступнику голови повинно бути надано слово для виступу.

 

 

IX. КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 119. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету призначається шляхом затвердження селищною радою.

 

Стаття 120. Кандидатуру керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету вносить на розгляд ради селищний голова. 

 

Стаття 121. Керуючий справами виконавчого комітету селищної ради планує та організовує роботу виконавчого комітету, забезпечує підготовку засідань, матеріалів і проектів рішень на розгляд виконкому; здійснює організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету; організовує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців та адресатів.

 

Стаття 122. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради забезпечує зберігання офіційних документів виконавчого комітету селищної ради.

 

 

РОЗДІЛ X. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

Стаття 123. Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим органом селищної ради. Утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 

Стаття 124. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

 

Стаття 125. До складу виконавчого комітету селищної ради входять також за посадою виконувачі обов’язків старости до проведення перших виборів старости.

 

Стаття 126. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

 

Стаття 127. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

 

Стаття 128. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для селищного голови.

 

Стаття 129. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 130. Повноваження виконавчого комітету селищної ради

1. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.

Стаття 131. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

 

XI. ФОРМУВАННЯ ВІДДІЛІВ, УПРАВЛІНЬ ТА ІНШИХ   ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

Стаття 132. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

 

Стаття 133. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної радиади є підзвітні і підконтрольними селищній раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.

 

Стаття 134. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодження з відповідними органами виконавчої влади.

 

Стаття 135. Положення про сектори, відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради затверджуються селищною радою.

 

 

 

РОЗДІЛ XII. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

Стаття 136. Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради.

 

Стаття 137. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії, розподілу повноважень між членами комісії вирішуються відповідною комісією.

 

Стаття 138. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій селищної ради вносить голова селищної ради. 

 

Стаття 139.  Селищна рада утворює комісії:

1. Комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

2. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету,  фінансів, підприємництва та торгівлі.

3. Комісія з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою територій селищної ради.

4. Комісія з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

5. Комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства.


Стаття 140. Кількісний склад комісії визначається радою, але не менше 3-ох членів в кожній комісії. Комісії формуються за напрямками, визначеними радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. 

 

Стаття 141. Голова постійної комісії обирається селищною радою за поданням селищного голови.

Голова постійної комісії може бути відкликаний селищною радою за його проханням або у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

 

Стаття 142. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

 

Стаття 143. Депутат селищної ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

 

Стаття 144.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

Стаття 145. Координує роботу постійних комісій ради секретар селищної ради. 

 

Стаття 146. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 

 

Стаття 147. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

 

Стаття 148. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк. 

 

Стаття 149. Постійні комісії селищної ради є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття 150. Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами селищної ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених селищною радою питань, що належать до її повноважень.

 

Стаття 151. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 152. Тимчасова контрольна комісія селищної ради при здійсненні контролю з визначеного селищною радою питання має право залучати для участі в її роботі спеціалістів з цього питання, експертів та інших необхідних комісії осіб. 

 

Стаття 153. Засідання Тимчасові контрольні комісії селищної ради проводять, як правило, закриті.

 

Стаття 154. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії селищної ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 

Стаття 155. Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з моменту прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень селищної ради.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ XIII. СТАРОСТА

 

 

Стаття 156. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

 

Стаття 157. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 158. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

 

Стаття 159. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом.

 

Стаття 160. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою.

 

Стаття 161. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

Стаття 162. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим селищною радою.

 

Стаття 163. Повноваження старости

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах селищної ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям сіл, селищ відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

 

Стаття 164. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним – перед селищною радою.

 

Стаття 165. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради староста інформує раду про свою роботу.

 

 

 

РОЗДІЛ XIV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Стаття 166. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження та втрачає свою чинність з моменту ухвалення регламенту радою наступного скликання.

 

Стаття 167. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим регламентом та діючим законодавством;

 

Стаття 168. Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на  комісію з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@